REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FH MASZ Dariusz Malinowski

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.uzywane.masz.gliwice.pl, prowadzony jest przez firmę F.H. MASZ Dariusz Malinowski, ul. Wolności 22, 44-109 Gliwice,  tel. +48 32 335 61 27, e-mail: sklep@masz.gliwice.pl, NIP: 969-088-12-17, Regon: 273800275 i zajmuje się świadczeniem usług sprzedaży na odległość towarów i usług wyszczególnionych na tejże stronie.

2.    Wypełnienie Formularza Rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

3.    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1.    Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Unii Europejskiej.

2.    Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.uzywane.masz.gliwice.pl

3.    Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi 4 dni robocze.

§3. PŁATNOŚCI

1.    Ceny podane na stronie sklepu internetowego wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Łączna cena za świadczenie wraz z podatkami, sposób i termin zapłaty, a także opłata za transport oraz ewentualnie inne koszty, wskazana jest na stronie towaru lub usługi będącej przedmiotem transakcji albo podana jest na potwierdzeniu przed zawarciem umowy sprzedaży na odległość.

2.    Do każdego zrealizowanego Zamówienia dołączany jest dowód zakupu.

3.    Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów wystawionych na sprzedaż bez podawania przyczyn.

5.    Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

6.    Konto bankowe firmy MASZ Gliwice - Raiffeisen Polbank  12 1750 1237 0000 0000 0230 7227

§4. DOSTAWA

1.    Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia. Sprzedawca dostarcza towary i/lub usługi bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych i opisanych na stronie zawierającej towar i/lub usługę będącą przedmiotem transakcji. Dostawa towaru i/lub usługi zostanie zrealizowana nie później niż w terminie podanym na stronie zawierającej towar i/lub usługę będącą przedmiotem transakcji o ile w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Strony nie ustalą inaczej.

2.    Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.

3.    Koszty dostawy ponosi Kupujący, chyba, że indywidualne ustalenia pomiędzy Stronami stanowią inaczej (dotyczy to głównie zakupów Klienta za kwotę ponad 2000 pln netto).

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

1.    Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży na odległość obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części. Wzór odstąpienia od umowy znajduje się na dole strony.

2.   W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia towarów oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość. Zwrot płatnościzostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że zgodzi sie on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem pieniędzy. Koszty wysyłki zwracanego towaru do Sprzedającego ponosi Kupujący. Kupujący ponosi także odpowiedzialność za dostarczenie zwrotu bez wad i śladów używania.

4. Towar należy odesłać lub przekazać na adres: F.H.MASZ Dariusz Malinowski, ul. J.Śliwki 33, 44-100 Gliwice, nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży na odległość. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

5.   Sprzedawca odpowiada, jeżeli towar i/lub usługa mają wadę fizyczną lub wadę prawną (rękojmia) w zakresie określonym kodeksem cywilnym, z zastrzeżeniem postanowień poniżej. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży na odległość. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

6.   Klient ma prawo żądać obniżenia ceny zakupionego towaru albo odstąpienia od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sprzedawcę albo sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

7.   Reklamacje dotyczące niesprawności zakupionego towaru są rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii ustaleniami prawnymi (rękojmia). Kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem: sklep@masz.gliwice.pl lub wysyłając list na adres: F.H. MASZ Dariusz Malinowski, ul. J.Śliwki 33, 44-102 Gliwce.

8.   Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Kupującego oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie, po czym Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

9.  W chwili odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

3.    Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2017